Milica Turnić

Milica Turnić

Oblasti delovanja:

Biografija

Rođena  1969. godine u Beogradu gde je stekla osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala је na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta u Beogradu 2000. godine.
Od 2000. je angažovana po različitim međunarodnim i domaćim organizacijama, udruženjima i institucijama na poslovima osnaživanja i rada sa društvenim grupama kojima je potrebna dodatna društvena podrška: mladi, žene, Romi, osobe sa invaliditetom, osobe koje žive sa HIV/AIDS-om, deca sa potrebom za dodatnom podrškom. Osnivačica i prva predsednica Udruženja građana i građanki „Novi dan“ od 2007. godine.
Multidisciplinarne master studije po zajedničkom programu Sapienca Univerziteta u Rimu, Univerziteta u Beogradu i Sarajevu je upisala kao stipendistkinja Ministarstva spoljnih poslova Republike Italije 2004 godine. Master tezu pod nazivom „Evropska unija: politika jednakosti i nediskriminacije je odbranila u maju 2006. godine pred Komisijom u sastavu: dr Anđelka Milić, dr Vesna Pešić i dr Tanja Miščević (mentorka). Time je stekla zvanje magistra nauka multidisciplinarnih studija „Upravljanje državom i humanitarni poslovi“. Izradu i štampanje master teze je pomogla Rekonstrukcija ženski fond čija je stipendistkinja i na doktorskim studijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na katedri za Socijalnu politiku i socijalni rad.
Tokom 2012/2013. godine je pohađala i stekla sertifikat programa dodiplomskih studija Ženske studije i studije roda pri istom Fakultetu.
Od februara 2015. godine volontira u Liberiji (Monrovija) u Telu  Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena na poslovima praćenja i procene uspešnosti programa i projekata, strateškom planiranju i izvešetavanju i prikupljanju indikatora razvoja i prava žena.
Prevod sa engleskog na srpski jezik:
•    "Seksualnost Cigana - O intimnosti: romska i autsajderska perspektiva", prevod drugog i trećeg poglavlja knjige "Gypsy Sexuality: Romani and Outsider Perspectives on Intimacy", Edited by JUD NIRENBERG, Rekonstrukcija Ženski fond, Beograd,  2013.
Koatorka  u publikacijama:
•     „Ravnopravno u informaciono društvo: uputstva, liste za proveru i primeri dobre prakse rodne ravnopravnosti“ u okviru projekta Kreiranje institucionalnog okvira i promovisanje rodne ravnopravnosti u procesu kreiranja i relaizacije Nacionalne strategije za Informaciono društvo“, Grupa autorki, E-jednakost, Beograd, 2006.
•    Izveštaj o praćenju obrazovanja po inkluzivnim principima, Otvoreni klub, Niš, 2013 godine, u okviru projekta „Građansko društvo za inkluzivno obrazovanje - obrazovanje po meri deteta“ http://www.oknis.org.rs/obrazovanje-po-meri-dece/?page_id=7

Učešće na projektima u zemlji i inostranstvu

•    „Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju“, Dokumetarni film u okviru projekta „Javno zastupanje za uvođenje socijalnih servisa za decu sa potrebom za dodatnom podrškom u Beogradu, Beograd, Vodič za roditelje, 2014.
•    U okviru radne grupe za Praćenje i procenu uspešnosti UN Tima za Liberiju prati i procenjuje rodno osetljivo izveštavanje i planiranje UN agencija. Deo je tima trenera/ica za Upravljanje po osnovu rezultata u okviru koga drži radionice o inkorporiranju rodne ravnopravnosti u sve aspekte upravljanja projektima i programima.


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu